Perspectiva Independiente without background 001

Centrale Bank: Vandaag heeft de Centrale Bank van Aruba (CBA) haar Financial Sector Supervision Report 2016 gepubliceerd

{idkey=3013b0[url=https%3A%2F%2Farenapoliti.co%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F11-comunicado%2F5954-centrale-bank-vandaag-heeft-de-centrale-bank-van-aruba-cba-haar-financial-sector-supervision-report-2016-gepubliceerd%3FItemid%3D101][title=Centrale+Bank%3A+Vandaag+heeft+de+Centrale+Bank+van+Aruba+%28CBA%29+haar+Financial+Sector+Supervision+Report+2016+gepubliceerd][desc=]}

BancoCentral01
In dit bij wet verplichte rapport geeft de CBA, als de toezichthoudende autoriteit op de financiële sector in Aruba, een overzicht van de belangrijkste in 2016 uitgevoerde activiteiten, alsook van de belangrijkste beleidsbesluiten die de CBA heeft genomen ter uitvoering van de diverse toezichtsverordeningen, met inbegrip van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Tevens worden in dit rapport de belangrijkste acties beschreven die de CBA heeft ondernomen om het wet- en regelgevend toezichtkader verder te versterken, alsook de meest recente ontwikkelingen in de internationale toezichtsarchitectuur, en de meest saillante ontwikkelingen in de binnenlandse financiële sector. 

Evenals in voorgaande jaren, bestonden in 2016 de kernactiviteiten met betrekking tot de toezichthoudende taken van de CBA uit het uitvoeren van periodieke on-site onderzoeken bij de onder toezicht staande instellingen ter beoordeling van de belangrijkste risico’s en de naleving van de vigerende wet- en regelgeving alsook doorlopende monitoring (“off-site surveillance”). De doorlopende monitoring omvat mede het beoordelen van de financiële- en toezichtsrapportages die de onder toezicht staande instellingen periodiek bij de CBA moeten indienen, alsook het voeren van bilaterale gesprekken met deze instellingen. Waar dit nodig werd geacht, heeft de CBA haar toezichtinstrumentarium ingezet om naleving van de vigerende wetten en voorschriften af te dwingen. In gevallen waar de CBA niet-naleving van wet- of regelgeving heeft geconstateerd zijn formele maatregelen getroffen. Het besluit om een formele maatregel te treffen hangt onder meer af van de ernst van de overtreding. In 2016 werden zeven (7) formele maatregelen getroffen als gevolg van niet naleving van bepalingen in de vigerende wet- en regelgeving. 

De CBA hanteert een risico-gebaseerde aanpak, waarbij het grootste deel van haar toezicht-capaciteit wordt besteed aan instellingen met een hoog risicoprofiel (bepaald op basis van de interne risicobeoordeling door de CBA). Deze aanpak heeft, samen met het strikte handhavingsbeleid van de CBA en haar voortdurend streven om te voldoen aan de hoogste standaarden en “best practices” ten aanzien van de regulering en het toezicht op de financiële sector, bijgedragen aan het behoud van een zeer solide en reputabele financiële sector in Aruba.
 
Het financial sector supervision rapport laat duidelijk zien dat in 2016 de lokale financiële sector robuust, winstgevend en zeer bestendig was tegen externe schokken. De geaggregeerde prudentiële ratio's van de onder toezicht staande sectoren bleven binnen gezonde bandbreedtes. De “non-performing loan” ratio van de commerciële banken continueerde zijn dalende trend en bedroeg 4,4 procent per ultimo 2016 (ultimo 2015: 4,7 procent). Bovendien is uit de uitgevoerde stresstests bij de lokale commerciële banken gebleken dat de risico-gewogen solvabiliteitsratio en prudentiële liquiditeitsratio van, respectievelijk, 27,9 procent en 30,6 procent per ultimo 2016 meer dan toereikend was om significante externe schokken op te kunnen vangen.

Met het oog op een verdere versterking van het AML/CFT raamwerk en ter voorbereiding op de komende evaluatie van Aruba door de ‘Caribbean Financial Action Task Force’ (CFATF) in 2021, heeft de CBA in 2016 een “gap-analyse” uitgevoerd vis-à-vis de FATF standaarden van 2012 die in haar domein vallen. Dit ter identificatie van eventuele tekortkomingen en het opstellen van een actieplan ter redressering van geconstateerde tekortkomingen. De CBA heeft in 2016 eveneens een “gap-analyse” uitgevoerd vis-à-vis de Trust Companies Service Providers standaarden, uitgevaardigd door de Group of International Finance Center Supervisors, met als doel om mogelijke gebieden met betrekking tot het toezichtregime op trustkantoren te identificeren die verbetering behoeven. Uit deze “gap- analyse” zijn geen significante tekortkomingen naar voren gekomen.

De uitbreiding van het toezichtraamwerk werd in 2016 gecontinueerd met de invoering van de Landsverordening toezicht effectenverkeer. Daarnaast bevinden zich enkele andere wetgevingsvoorstellen in de pijplijn, die ook het mandaat van de CBA op het gebied van gedragstoezicht zullen uitbreiden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot het wettelijke raamwerk:

1. Effectenverkeer
De Landsverordening toezicht effectenverkeer trad op 1 januari 2017 in werking. Deze verordening introduceert een vergunningplicht voor effectenbemiddelaars, vermogensbeheerders, (beheerders van) beleggingsinstellingen en voor houders van een effectenbeurs alsmede doorlopend toezicht op deze partijen. Daarnaast zijn in de Lte bepalingen opgenomen die een prospectusplicht voor de uitgifte van effecten opleggen, alsook marktmisbruik verbieden en bestraffen ​​(handelen met voorkennis en marktmanipulatie).

2. Consumentenkrediet
Het definitieve ontwerp ter regulering van consumentenkrediet werd in juni 2016 aan de Minister van Financiën en Overheidsorganisatie aangeboden. Belangrijke doelstellingen van deze voorgestelde Landsverordening zijn het waarborgen dat consumenten voldoende informatie verkrijgen alvorens een leningsovereenkomst af te sluiten, het plaatsen van een plafond met betrekking tot het rentepercentage op consumentenkredieten en het voorkomen van overkreditering.

3. Depositogarantiestelsel
Op verzoek van de Minister van Financiën en Overheidsorganisatie, in navolging van een door het Parlement van Aruba goedgekeurde motie, heeft de CBA in 2014 een wetgevings-voorstel opgesteld ter invoering van een depositogarantiestelsel. Dit voorstel is op 27 augustus 2015 aan de Minister van Financiën en Overheidsorganisatie aangeboden. In mei 2017 werd, als reactie op het ontvangen commentaar van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, een geheel herzien voorstel aangeboden aan de Minister van Financiën en Overheidsorganisatie, inclusief een ontwerp Landsbesluit bevattende de modaliteiten van het voorgestelde depositogarantiestelsel.

4. Geldwisselkantoren
In juli 2016 heeft de CBA een wetsvoorstel aan de Minister van Financiën en Overheidsorganisatie aangeboden om de reikwijdte van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven uit te breiden naar geldwisselkantoren. Nochtans vallen deze activiteiten onder de Landsverordening deviezenverkeer, welke echter onvoldoende instrumenten bevat om effectief toezicht op geldwisselkantoren te kunnen houden. Hierdoor heeft de CBA door de jaren heen een zeer restrictief toelatingsbeleid gehanteerd, waarbij enkel de commerciële banken werden toegestaan geldwisselactiviteiten uit te voeren. De wijziging van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven werd inmiddels goedgekeurd door het Parlement van Aruba en zal naar verwachting binnenkort in werking treden.


De CBA heeft in 2016 haar inspanningen voortgezet om het bestaande toezichtraamwerk verder te versterken door nieuwe of herziene richtlijnen uit te vaardigen. In lijn met de door het Bazel Comité voor bankentoezicht uitgevaardigde mondiale Bazel III standaarden, welke hogere kapitaal- en liquiditeitsbuffers voorschrijven, heeft de CBA besloten om de minimum risicogewogen solvabiliteitsratio met ingang van 1 januari 2017 te verhogen van 14 procent naar 16 procent. Voorts zijn de rapportagevereisten voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen verder uitgebreid.

Om op een adequate wijze te kunnen voldoen aan het expanderende mandaat, blijft de CBA doorlopend investeren in hooggekwalificeerd personeel en trainingen. Ook wordt opgemerkt dat met ingang van 1 januari 2017 een aparte afdeling is opgericht, belast met markttoegang, handhaving, en juridische ondersteuning op toezichtsgebied. Daarnaast worden de belangrijkste processen verder gestroomlijnd en geautomatiseerd om het toezicht op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze uit te voeren.

De strikte en consistente handhaving van de toezichts- en AML/CFT wet- en regelgeving door de CBA heeft bijgedragen aan het behoud van een stabiel, reputabel en gezond financieel systeem op Aruba. Niettegenstaande het voornoemde is er geen ruimte om “achterover te leunen”. Zoals uit de laatste internationale financiële crisis duidelijk naar voren is gekomen kunnen plotseling toezichtsuitdagingen ontstaan. Derhalve staat de CBA te allen tijde paraat om snel en effectief te reageren op toezichtsuitdagingen die zich voordoen.


Het FINANCIAL SECTOR SUPERVISION REPORT 2016 is vanaf vandaag beschikbaar op de website van de CBA www.cbaruba.org.

Expresionnan haci den e articulo aki no necesariamente ta refleha opinion di ArenaPoliti.co

Igmar Reyes: E prijs di desigualdad

Ultimamente, si tin un topico economico cu su fundeshi ta wordo sacudi, ta e topico riba desigualdad. Pa largo tempo teorianan y modelonan economico riba reparticion di entrada y rikesa tabata sali for di punto di bista cu capitalismo ta bon pa tur hende, desigualdad ta bon pa crecemento economico…
A22 yabi

E Yabi di Exito pa Gabinete Wever-Croes I

Columna Asiento 22 | S01E06 E proceso di formacion entre partidonan MEP, POR y RED a haci cu gabinete Wever-Croes I ta inicia cu varios strike. Pero wega no a caba. Lesa pakico e coalion ta cuminsa cu un deficit di credibilidad, y kico ta e yabi di exito principal pa gabinete Wever-Croes I. Ocho…
A22 Bestuurskantoor

7 motibo pa laga Pueblo eligi su Gabinete

Columna Asiento 22 | S01E05 Hopi ciudadano ta na fabor di un cambio den nos sistema democratico cu lo duna Pueblo e poder pa eligi Parlamento y un (minister-)presidente den eleccionnan separa. Den e articulo aki lo presenta (en corto) un proposicion concreto pa eleccionnan separa, y lo compara…
DonnyRasmijn01

Donny Rasmijn ta adverti contra nepotismo

Diahuebs dia 26 di oktober 2017 sr. Donny Rasmijn a haci uso di su ultimo oportunidad di hiba palabra como parlamentario den Parlamento, en todo caso pa awo, pa duna diferente advertencia. Nepotismo: Haci abuso di bo posicion y poder pa faborece famia y amigonan, especialmente door di duna nan…
JohanRemkes01

Comision ta evalua cambionan den sistema parlamentario Hulandes

Na januari 2017 un comision Hulandes, Staatscommissie parlementair stelsel, a wordo forma pa investiga si mester trece cambio den e democracia parlamentario di Hulanda. Mientrastanto e comision a presenta un rapport riba e prome fase di nan investigacion, cual ta un ‘probleemverkenning’. E comision…
171017 acuerdo di gobernacion mep por red

MEP, POR y RED ta presenta nan puntonan di salida pa un programa di gobernacion

Dia 17 di oktober 2017 lidernan di partidonan MEP, POR y RED a presenta un acuerdo di formacion. E acuerdo aki ta delinea e puntonan di salida pa un posibel coalicion. E puntonan principal ta ‘bon gobernacion’, ‘finanzas publico balansa y duradero’, y ‘e ser humano central’. E acuerdo tambe ta…
UrsellArends01

‘RAIZ lo hiba oposicion pafo di Parlamento a base di principio y vision’

No ta usual cu un partido cu no a logra asiento ta wordo considera como un di e ganadonan di eleccion. Den e caso di RAIZ, hopi ta considera nan resultado di 2.107 voto un victoria. Especialmente teniendo bista riba futuro. ArenaPoliti.co a aserca e lider di RAIZ, sr. Ursell Arends, pa haci…
171005 euros

Transparencia den financiamento di partidonan politico Hulandes

Relaciona cu e eleccion parlamentario di Hulanda na maart 2017, partidonan politico Hulandes mester a entrega relatonan mustrando placa cu nan a haya (sponsors) y nan debenan. Tambe mester a entrega un relato di e placa cu candidatonan individual a ricibi. Esaki ta un obligacion segun e ley di…
green light

Luz Berde pa Geel cu Blauw?

No mas cu shete minister. Castigo minimo pa pedofiel. Drones, radar y helicopter pa vigila nos costanan. Ampliacion di e canasta basico. Elimina impuesto riba pensioen di biehes. Evalua legalisacion di uso medicinal di cannabis. Esakinan ta algun di varios punto cu partidonan MEP y POR tin en…
ArieSwaen01

Ken ta informador Arie Swaen?

Diabierna 29 di september a keda confirma oficialmente cu mr. Arie Swaen a wordo nombra como informador di e proximo gobierno. E informador ta e persona encarga cu investiga e opcionnan pa forma un gobierno despues di un eleccion. E ta wordo nombra pa gobernador (como representate di rey y gobierno…
170928 formacion di gobierno

Ki opcionnan tin pa formacion di un gabinete nobo?

E resultado di eleccion ta presenta un dilema pa e partidonan envolvi. Ken tin cu traha cu ken, y den ki forma? Tin diferente manera pa forma un gabinete pero ningun gabinete por wordo forma sin cu parlamento permiti su formacion. Por ehempel, si un gabinete por conta riba sosten di un mayoria den…
170924 Aruba lo tin su promer minister presidente femenino 01

Aruba lo tin su prome minister presidente femenino?

Aruba pronto lo tin su prome minister presidente femenino? Nos Reino a conoce varios minister presidente femenino. E gran mayoria di minister presidente femenino tabata lider di Antiyas Hulandes. Tin indicacion ta mustra cu awo Aruba pronto tambe lo bay tin un hende muhe como minister presidente.…
Pueblo

Igmar Reyes: E prijs di desigualdad

Dec 31, 2017 Igmar Reyes
Ultimamente, si tin un topico economico cu su fundeshi ta wordo sacudi, ta e topico riba desigualdad. Pa largo tempo teorianan y modelonan economico riba reparticion di entrada y rikesa tabata sali for di punto di bista cu capitalismo ta bon pa tur hende, desigualdad ta bon pa crecemento…
A22 yabi
Columna

E Yabi di Exito pa Gabinete Wever-Croes I

Nov 19, 2017 Carlos Guiamo
Columna Asiento 22 | S01E06 E proceso di formacion entre partidonan MEP, POR y RED a haci cu gabinete Wever-Croes I ta inicia cu varios strike. Pero wega no a caba. Lesa pakico e coalion ta cuminsa cu un deficit di credibilidad, y kico ta e yabi di exito principal pa gabinete Wever-Croes…
A22 Bestuurskantoor
Columna

7 motibo pa laga Pueblo eligi su Gabinete

Nov 05, 2017 Carlos Guiamo
Columna Asiento 22 | S01E05 Hopi ciudadano ta na fabor di un cambio den nos sistema democratico cu lo duna Pueblo e poder pa eligi Parlamento y un (minister-)presidente den eleccionnan separa. Den e articulo aki lo presenta (en corto) un proposicion concreto pa eleccionnan separa, y lo…
DonnyRasmijn01
Parlamento & Gobernacion

Donny Rasmijn ta adverti contra nepotismo

Oct 27, 2017 Redaccion
Diahuebs dia 26 di oktober 2017 sr. Donny Rasmijn a haci uso di su ultimo oportunidad di hiba palabra como parlamentario den Parlamento, en todo caso pa awo, pa duna diferente advertencia. Nepotismo: Haci abuso di bo posicion y poder pa faborece famia y amigonan, especialmente door di…
JohanRemkes01
Parlamento & Gobernacion

Comision ta evalua cambionan den sistema parlamentario Hulandes

Oct 19, 2017 Redaccion
Na januari 2017 un comision Hulandes, Staatscommissie parlementair stelsel, a wordo forma pa investiga si mester trece cambio den e democracia parlamentario di Hulanda. Mientrastanto e comision a presenta un rapport riba e prome fase di nan investigacion, cual ta un ‘probleemverkenning’.…
171017 acuerdo di gobernacion mep por red
Parlamento & Gobernacion

MEP, POR y RED ta presenta nan puntonan di salida pa un programa di gobernacion

Oct 17, 2017 Redaccion
Dia 17 di oktober 2017 lidernan di partidonan MEP, POR y RED a presenta un acuerdo di formacion. E acuerdo aki ta delinea e puntonan di salida pa un posibel coalicion. E puntonan principal ta ‘bon gobernacion’, ‘finanzas publico balansa y duradero’, y ‘e ser humano central’. E acuerdo…
UrsellArends01
Entrevista

‘RAIZ lo hiba oposicion pafo di Parlamento a base di principio y vision’

Oct 08, 2017 Redaccion
No ta usual cu un partido cu no a logra asiento ta wordo considera como un di e ganadonan di eleccion. Den e caso di RAIZ, hopi ta considera nan resultado di 2.107 voto un victoria. Especialmente teniendo bista riba futuro. ArenaPoliti.co a aserca e lider di RAIZ, sr. Ursell Arends, pa…
171005 euros
Parlamento & Gobernacion

Transparencia den financiamento di partidonan politico Hulandes

Oct 04, 2017 Redaccion
Relaciona cu e eleccion parlamentario di Hulanda na maart 2017, partidonan politico Hulandes mester a entrega relatonan mustrando placa cu nan a haya (sponsors) y nan debenan. Tambe mester a entrega un relato di e placa cu candidatonan individual a ricibi. Esaki ta un obligacion segun e…
green light
Parlamento & Gobernacion

Luz Berde pa Geel cu Blauw?

Oct 01, 2017 Carlos Guiamo
No mas cu shete minister. Castigo minimo pa pedofiel. Drones, radar y helicopter pa vigila nos costanan. Ampliacion di e canasta basico. Elimina impuesto riba pensioen di biehes. Evalua legalisacion di uso medicinal di cannabis. Esakinan ta algun di varios punto cu partidonan MEP y POR…
ArieSwaen01
Reino

Ken ta informador Arie Swaen?

Oct 01, 2017 Bryan van Putten
Diabierna 29 di september a keda confirma oficialmente cu mr. Arie Swaen a wordo nombra como informador di e proximo gobierno. E informador ta e persona encarga cu investiga e opcionnan pa forma un gobierno despues di un eleccion. E ta wordo nombra pa gobernador (como representate di rey…