Perspectiva Independiente without background 001

Stichting Nos Ta Aruba: Aanklacht en verzoek voor strafrechtelijk onderzoek naar Mike de Meza en Mike Eman betreffende hedgingcontract

{idkey=5540b0[url=https%3A%2F%2Farenapoliti.co%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F11-comunicado%2F6171-stichting-nos-ta-aruba-aanklacht-en-verzoek-voor-strafrechtelijk-onderzoek-naar-mike-de-meza-en-mike-eman-betreffende-hedgingcontract%3FItemid%3D101][title=Stichting+Nos+Ta+Aruba%3A+Aanklacht+en+verzoek+voor+strafrechtelijk+onderzoek+naar+Mike+de+Meza+en+Mike+Eman+betreffende+hedgingcontract][desc=]}
JandeRuijter01
De Weledelgestrenge heer mr. A. van Dam
Procureur-Generaal
Openbaar Ministerie
Havenstraat 2
Oranjestad


Aruba, 31  juli 2017


Betreft: Het hedgingcontract

Aanklacht en verzoek voor strafrechtelijk onderzoek naar
 1. De minister van Financiën en Overheidsorganisatie, ing. Mike Eric de Meza
 2. De minister van Algemene Zaken, Michiel Gotfried Eman
inzake wat lokaal bekend staat als het hedgingcontract waarbij er ernstige aanwijzingen zijn dat daarbij bijzonder grote en strafbare ongeregeldheden hebben plaatsgevonden  waaronder ambtelijke fraude en corruptie, opzettelijke misleiding, onrechtmatige bevoordeling, belastingfraude en geldwitwassen.

E.e.a. ten laste van het algemeen belang van de burgers van Aruba en ten laste van de deugdelijkheid en integriteit van bestuur op Aruba.

Deze aanklacht is mede gericht tegen alle betrokkenen en bevoordeelden.


Geachte heer Van Dam,  

Jl. 28 juni 2017 schreef ik namens de Stchting Nos Ta Aruba een brief aan ing. Mike Eric de Meza, minister van Energie en Milieu, zie bijlage (PROD. 1).

De inhoud van die brief spreekt voor zich: Tijdens de regeerperiode van 2009 tot 2013 heeft minister De Meza toentertijd belast met Financiën, Communicatie en Nutsbedrijven een hedgingcontract afgesloten waarbij een voor de samenleving angstvallig geheim gehouden en onbekende organisatie belast werd met de inkoop van Aruba’s totale oliebehoefte om die olie vervolgens door te verkopen  aan Land Aruba. De volgende bemerkingen brengen de vele twijfels in de samenleving naar voren: 
  1. Vóór het  aantreden van de regering Mike Eman I werden deze  aankopen  altijd gedaan door de oliemaatschappij die de raffinaderij beheert, dus voor het laatst door Valero. Valero kocht olie in, raffineerde  het en verkocht/leverde het aan Land Aruba.
  2. In afwijking van de gevestigde procedure en gewoonte waarbij slechts een bijzonder beperkt percentage van 10 procent van de voor Land Aruba benodigde oliebehoefte voor slechts drie maanden gehedgd werd tegen het risico van olieprijsstijging, werd door de nieuwe ‘tussenorganisatie’ 100 procent van de olieaankopen gehedgd voor de periode van drie jaar! 
  3. Deze hedging gebeurde op een moment dat de wereldolieprijs op 90 dollar per barrel lag en het alom bekend was uit economische rapporten  en de bekende business magazines zoals Business Week, Forbes en the Economist dat de olieprijs het maximium had bereikt en de prijs zou dalen o.a door de enorme hoeveelheid olie in olieschalies in Noord-Amerika en de vele publicaties over de opgestarte exploratie en exploitatie.
  4. Aldus werd voor Land Aruba door een plotsklaps nieuwe tussenorganisatie de olie aangekocht tegen de wereldolieprijs van de dag die tot 30 dollar per barrel daalde, vervolgens iets steeg tot boven de 50 dollar en thans weer daalt naar het niveau van 40 dollar per barrel en doorverkocht aan Land Aruba tegen de voor drie jaar vastgelegde prijs van 90 dollar per barrel.
  5. Terecht vraagt de samenleving zich dan ook af welke organisatie belast werd met de olieaankopen tegen de lage dagprijs en de doorverkoop  aan Land Aruba tegen 90 dollar per barrel; wie is die organisatie, waarom werd die organisatie plotsklaps gecreëerd; wie zijn de eigenaren, wie zijn de directeuren en commissarissen en wat gebeurt er met de winst tussen de verkoopprijs van 90 dollar per barrel en de inkooprprijs van 30 dollar per barrel. 
  6. Omdat het duidelijk was dat de wereldolieprijs zou dalen ten gunste van Land Aruba waarom moest het voordeel van goedkoper olie kopen aan iemand anders dan Land Aruba toekomen, wat was daar de bedoeling van?
  7. Dat er hier heel veel niet klopt en dat er hier iets heel bijzonder  geheimzinnings aan de hand is blijkt ook al uit het feit dat dit bijzondere en zeer afwijkende hedgingcontract heel lang geheim gehouden werd en het bestaan ervan pas bekend gemaakt werd onder de grote publieke druk en vragen waarom de elektriciteitstarieven op Aruba zo hoog bleven ondanks de dalende wereldolieprijs! Pas toen het bestaan van het hedgingcontract bekend werd gemaakt (let wel: niet de inhoud!) en daarmee de prijs van 90 dollar per barrel, konden er allerwege sterke protesten uitbreken.
  8. Om daar een beeld van te krijgen, schreef Stichting Nos Ta Aruba de vermelde brief van 28 juni 2017 aan minister De Meza gebaseerd op de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB), AB 1999 no. 12, LOB Artikel 2 jo artikel 4, lid 1, sub a.
  9. Om de gebruikelijke weigering van ministers om zich te houden aan deze verordening te voorkomen werd in die brief uitdrukkelijk vermeld dat een weigering erop gebaseerd dat Stichting Nos Ta Aruba en ikzelf geen direct belanghebbenden zijn, dat ik geen persoonlijk belang heb bij de aangelegenheid waarover ik informatie verlang c.q. dat ik niet rechtstreeks in mijn belang wordt getroffen wanneer de minister niet voldoet aan mijn verzoek, het niet haalt door een beslissing van het Gerecht. Zie de uitspraak van het Gerecht van 20 januari 2014, LAR nr. 1506 van 2013 en de uitleg dat ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening, eenieder  een verzoek om informatie kan indienen en dat er geen enkel vereiste is dat verzoeker bij de gevraagde informatie een bijzonder persoonlijk belang moet hebben en dat de in de LOB opgenomen openbaarmakingsverplichting het belang dient van de democratische controle op het openbaar bestuur.
  10. Daarmee hebben Stichting Nos ta Aruba en ikzelf ons dus niet alleen beroepen op de LOB maar ook op de nu vaststaande interpretatie van de LOB en de beslissing van het Gerecht dat wij absoluut recht hebben op de gevraagde informatie.
  11. Ondanks dat weigert minister De Meza te voldoen aan zijn verplichting om zich aan de bestaande wetgeving, de Landsverordening én aan de uitspraak van het Gerecht te houden. Het was zijn plicht te voldoen aan ons verzoek op uiterlijk 19 juli 2017 en heeft dat niet gedaan!
De Arubaanse samenleving wordt thans voor de zoveelste keer geconfronteerd met een regering en met ministers die weigeren zich aan de wet en aan de uitspraak van het Gerecht te houden; die weigeren om transparant de samenleving informatie te verstrekken, die niet wil voldoen aan zijn openbaarmakingsverplichting en zich niet wil houden aan de basisprincipes van deugdelijk bestuur, integriteit en transparantie.

Eerder gebeurde dit al met
 1. de toenmalige minister van Toerisme, Otmar Oduber
 2. de huidige minister van Toerisme, Mike de Meza
 3. de minister–president, Mike Eman
 4. de minister van Justitie, Arthur Lawrence Dowers
Ad 1: Minister Oduber werd aangeschreven op 1 november 2016 om ingevolge van bovenvermelde beschikking van het Hof de aandeelhoudersregisters van Southwest Horeca Development, de projectontwikkelaar van het Hard Rock-hotelproject te overhandigen waaraan hij nimmer voldeed ook niet na sommatie.

Ad 2: De vervanger van minister Oduber, minister Mike de Meza werd op 20 april 2017 gesommeerd om alsnog aan de beschikking van het Hof te voldoen maar ook hij voldeed daar niet aan!

Ad 3: De minister van Algemene Zaken, Mike Eman, werd aangeschreven op 15 juni 2017 om onder verwijzing naar de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur, alle documentatie te overhandigen omtrent het contract met de Colombiaan Juan Sebastiaan Saldarriago om voor hem persoonlijk promotie te maken op de sociale media tijdens de campagne voor de verkiezingen van 22 september 2017 voor een maandelijkse fee van maar liefst 27.000 florin per maand uit de Landskas in plaats van uit de AVP-kas zonder enige aanbesteding. Ook de premier voldeed niet aan zijn openbaarmakingsverplichting binnen de alleszins redelijke termijn van drie weken en voldeed ook niet aan zijn verzoek om dat voor 31 juli 2017 te doen.

Ad 4: Op 29 mei 2017 werd de minister van Justitie, de heer Dowers aangeschreven en verzocht om op grond  van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur, alle relevante documenten en brieven te overleggen inzake de recente installatie van nieuwe beveiligingscamera’s en –systemen bij het Korrektie Instituut Aruba (KIA) die zonder openbare aanbesteding gegund werd aan zijn  familielid Eldrick Cabral, eigenaar van SafeCom die aan u en het Openbaar Ministerie reeds bekend is door zijn medeplichtigheid aan  onrechtmatige gronduitgiftes aan Leoncita Arends door minister Benito Sevinger. Ook minister Dowers werd gewezen op de bovenvermelde beslissing van het Gerecht maar zelfs de minister van Justitie die zich toch als een voorbeeldmodel voor alle anderen moet gedragen wanneer het gaat over het respecteren en naleven van de wet (!) liet niets van zich horen!

Onder deze omstandigheden is het volkomen nutteloos voor mij of voor Stichting Nos Ta Aruba om ons te wenden tot het Gerecht om andermaal te verzoeken om maatregelen zodat ministers van het kabinet Eman hun wettelijke verplichtingen naleven. Zelfs een Hofuitspraak heeft minister Otmar Oduber er niet van weerhouden geen gevolg te geven aan de beslissing van het Hof en zelfs de minister van Justitie houdt zich niet aan de wet!

Stichting Nos ta Aruba verzoekt u dan ook om tot strafrechtelijk onderzoek over te gaan over dit hedgingcontract en de aankopen van Aruba’s totale oliebehoefte tegen de lage wereldolieprijs en de doorverkoop aan Land Aruba tegen de hoge gehedgde prijs van 90 dollar per barrel.

Mensen die verstand heben van de hoeveelheden olie die ingekocht en doorverkocht worden aan Land Aruba, hebben berekend dat het in deze zaak om een bedrag gaat van 365 miljoen dollar ten laste van de Arubaanse samenleving en een dergelijk hoog bedrag is de moeite van onderzoek meer dan waard.......nogmaals de vragen zijn: “waar is dat bedrag, wie hebben dat bedrag verdiend, wie hebben dat ontvangen, wie zijn de aandeelhouders, directie en raad van toezicht van die ‘nieuwe’ organisatie?
De terechte vrees die er alom heerst op Aruba is dat de ministers die hierbij aangeklaagd worden, ongeoorloofde belangen hebben in deze nieuwe organisatie en daarvan onrechtmatig profiteren, direct dan wel via familieleden. Het feit dat deze ministers ook maar enige transparantie weigeren en niet willen voldoen aan de opgelegde openbaarmakingsverplichting, zelfs het bestaan van dit hedgingcontract niet wilden openbaren en het ook niet met de Arubaanse statenleden wilden delen, moet genoeg reden zijn voor het Openbaar Ministerie om tot onderzoek over te gaan. Alles duidt er immers op dat er veel geheim gehouden moet worden en verborgen moet blijven!

De minister van Algemene Zaken is persoonlijk een direct betrokkene en verantwoordelijke in deze affaire. Hij leidt alles dat ook maar iets te maken heeft met milieu en duurzaamheid persoonlijk en los daarvan is hij de uiteindelijk verantwoordelijke voor al het beleid van zijn regering, zeer zeker in zaken van een dergelijke magnitude en belang!

Als beschermer en waker over de rechten van de Arubaanse burgers op deugdelijk bestuur, integriteit, transparantie en strafrechtelijke rechtszekerheid, bent u een belangrijk, zo niet het belangrijkste deel van de Arubaanse samenleving.
Over enkele maanden moeten de Arubaanse burgers zich door middel van verkiezingen uitspreken over het uitermate belangrijke thema voor Aruba, Nederland en het Koninkrijk, of Aruba doorgaat op de ingeslagen weg van wanbeleid, fraude, corruptie en dubieuse contacten met de internationale maffia, met Zuidamerikaanse kartels die handelen in narcotica, drugsorganisaties van Cali en de Noordkust (premier Henny Eman), het Costa-kartel van Venezuela, internationaal georganiseerde criminaliteit, witwassen van crimineel verworven vermogens, Club Visage, de families Cuntreras en Caruana, het KB van 22 oktober 1994, Arellano en Bernello, de Colombiaanse drugsgouverneur Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, Span  Ospino, Roberto Rincon, Hugo ‘Pollo’ Carvajal, schandalen over de stadsrenovatie, de Green Corridor, Linear Park, het Hard Rock-hotelproject, de begrotingstekorten, de nationale schuld, de gunningen van allerlei grote projecten zonder openbare aanbestedingen, het KB inzake financieel toezicht door CAft.........of  kiezen de burgers van Aruba voor deugdelijk bestuur met goede banden met Nederland binnen het Koninkrijk?

Dát is de keuze die binnenkort gemaakt gaat worden en die keuze kan alleen goed gemaakt worden wanneer er duidelijkheid is over de door Stichting Nos Ta Aruba aan het Openbaar Ministerie gemelde gevallen van duidelijke ambtelijke omkoping, fraude, corruptie, belastingontduiking en geldwitwassen. De Arubaanse burgers en de gehele Arubaanse samenleving hebben het recht op duidelijkheid om straks op 22 september 2017 de juiste, goede, gefundeerde  keuze te kunnen maken hoe zij Land Aruba in de onmiddellijke toekomst bestuurd willen hebben. En de enige instantie die die duidelijkheid kan geven bent u als de hoogste verantwoordelijke van het Openbaar Ministerie. Dat is een grote maar ook een bijzonder mooie en dankbare verantwoordelijkheid.

Aruba, het Koninkrijk en Nederland zijn in deze nu afhankelijk van uw beslissingen en Stichting Nos Ta Aruba vertrouwt erop dat u de juiste afwegingen zult weten te maken.

Mocht u onverhoopt beslissen dat u momenteel niet de mankrachten beschikbaar heeft voor alle onderzoeken, hoop ik dat van u te horen en ik verzoek u dan ook vriendelijk maar dringend mij dat te laten weten. Nos Ta Aruba zal dan namelijk geen seconde aarzelen om contact op te nemen met de Gouverneur van Aruba als Vertegenwoordiger van de Koning en het Koninkrijk om tot een oplossing te komen door meer justitiemensen uit Nederland beschikbaar te maken, dan wel door de verkiezingen uit te stellen totdat er volkomen duidelijkheid is over welke mensen wel of niet in aanmerking mogen komen voor het ambt van parlementariër en minister, danwel om een interim-kabinet te benoemen danwel elke andere geschikte oplossing.

Ik vertrouw erop dat dan voor of op 11 augustus 2017 van u te vernemen.

Uiteraard blijf ik tot uw beschikking voor verdere informatie of hulp.

Hoogachtend,Stichting Nos Ta Aruba
Jan de Rujiter, Voozitter
Montana 28-Z
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M: (+297) 739-9241

Bijlage: 1

Cc:
De Gouverneur van Aruba
De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba
De Minister-President van Nederland
De Koninkrijksregering
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De Staten van Aruba
De Algemene Rekenkamer Aruba
Centrale Accountant sdienst

Expresionnan haci den e articulo aki no necesariamente ta refleha opinion di ArenaPoliti.co

Igmar Reyes: E prijs di desigualdad

Ultimamente, si tin un topico economico cu su fundeshi ta wordo sacudi, ta e topico riba desigualdad. Pa largo tempo teorianan y modelonan economico riba reparticion di entrada y rikesa tabata sali for di punto di bista cu capitalismo ta bon pa tur hende, desigualdad ta bon pa crecemento economico…
A22 yabi

E Yabi di Exito pa Gabinete Wever-Croes I

Columna Asiento 22 | S01E06 E proceso di formacion entre partidonan MEP, POR y RED a haci cu gabinete Wever-Croes I ta inicia cu varios strike. Pero wega no a caba. Lesa pakico e coalion ta cuminsa cu un deficit di credibilidad, y kico ta e yabi di exito principal pa gabinete Wever-Croes I. Ocho…
A22 Bestuurskantoor

7 motibo pa laga Pueblo eligi su Gabinete

Columna Asiento 22 | S01E05 Hopi ciudadano ta na fabor di un cambio den nos sistema democratico cu lo duna Pueblo e poder pa eligi Parlamento y un (minister-)presidente den eleccionnan separa. Den e articulo aki lo presenta (en corto) un proposicion concreto pa eleccionnan separa, y lo compara…
DonnyRasmijn01

Donny Rasmijn ta adverti contra nepotismo

Diahuebs dia 26 di oktober 2017 sr. Donny Rasmijn a haci uso di su ultimo oportunidad di hiba palabra como parlamentario den Parlamento, en todo caso pa awo, pa duna diferente advertencia. Nepotismo: Haci abuso di bo posicion y poder pa faborece famia y amigonan, especialmente door di duna nan…
JohanRemkes01

Comision ta evalua cambionan den sistema parlamentario Hulandes

Na januari 2017 un comision Hulandes, Staatscommissie parlementair stelsel, a wordo forma pa investiga si mester trece cambio den e democracia parlamentario di Hulanda. Mientrastanto e comision a presenta un rapport riba e prome fase di nan investigacion, cual ta un ‘probleemverkenning’. E comision…
171017 acuerdo di gobernacion mep por red

MEP, POR y RED ta presenta nan puntonan di salida pa un programa di gobernacion

Dia 17 di oktober 2017 lidernan di partidonan MEP, POR y RED a presenta un acuerdo di formacion. E acuerdo aki ta delinea e puntonan di salida pa un posibel coalicion. E puntonan principal ta ‘bon gobernacion’, ‘finanzas publico balansa y duradero’, y ‘e ser humano central’. E acuerdo tambe ta…
UrsellArends01

‘RAIZ lo hiba oposicion pafo di Parlamento a base di principio y vision’

No ta usual cu un partido cu no a logra asiento ta wordo considera como un di e ganadonan di eleccion. Den e caso di RAIZ, hopi ta considera nan resultado di 2.107 voto un victoria. Especialmente teniendo bista riba futuro. ArenaPoliti.co a aserca e lider di RAIZ, sr. Ursell Arends, pa haci…
171005 euros

Transparencia den financiamento di partidonan politico Hulandes

Relaciona cu e eleccion parlamentario di Hulanda na maart 2017, partidonan politico Hulandes mester a entrega relatonan mustrando placa cu nan a haya (sponsors) y nan debenan. Tambe mester a entrega un relato di e placa cu candidatonan individual a ricibi. Esaki ta un obligacion segun e ley di…
green light

Luz Berde pa Geel cu Blauw?

No mas cu shete minister. Castigo minimo pa pedofiel. Drones, radar y helicopter pa vigila nos costanan. Ampliacion di e canasta basico. Elimina impuesto riba pensioen di biehes. Evalua legalisacion di uso medicinal di cannabis. Esakinan ta algun di varios punto cu partidonan MEP y POR tin en…
ArieSwaen01

Ken ta informador Arie Swaen?

Diabierna 29 di september a keda confirma oficialmente cu mr. Arie Swaen a wordo nombra como informador di e proximo gobierno. E informador ta e persona encarga cu investiga e opcionnan pa forma un gobierno despues di un eleccion. E ta wordo nombra pa gobernador (como representate di rey y gobierno…
170928 formacion di gobierno

Ki opcionnan tin pa formacion di un gabinete nobo?

E resultado di eleccion ta presenta un dilema pa e partidonan envolvi. Ken tin cu traha cu ken, y den ki forma? Tin diferente manera pa forma un gabinete pero ningun gabinete por wordo forma sin cu parlamento permiti su formacion. Por ehempel, si un gabinete por conta riba sosten di un mayoria den…
170924 Aruba lo tin su promer minister presidente femenino 01

Aruba lo tin su prome minister presidente femenino?

Aruba pronto lo tin su prome minister presidente femenino? Nos Reino a conoce varios minister presidente femenino. E gran mayoria di minister presidente femenino tabata lider di Antiyas Hulandes. Tin indicacion ta mustra cu awo Aruba pronto tambe lo bay tin un hende muhe como minister presidente.…
Pueblo

Igmar Reyes: E prijs di desigualdad

Dec 31, 2017 Igmar Reyes
Ultimamente, si tin un topico economico cu su fundeshi ta wordo sacudi, ta e topico riba desigualdad. Pa largo tempo teorianan y modelonan economico riba reparticion di entrada y rikesa tabata sali for di punto di bista cu capitalismo ta bon pa tur hende, desigualdad ta bon pa crecemento…
A22 yabi
Columna

E Yabi di Exito pa Gabinete Wever-Croes I

Nov 19, 2017 Carlos Guiamo
Columna Asiento 22 | S01E06 E proceso di formacion entre partidonan MEP, POR y RED a haci cu gabinete Wever-Croes I ta inicia cu varios strike. Pero wega no a caba. Lesa pakico e coalion ta cuminsa cu un deficit di credibilidad, y kico ta e yabi di exito principal pa gabinete Wever-Croes…
A22 Bestuurskantoor
Columna

7 motibo pa laga Pueblo eligi su Gabinete

Nov 05, 2017 Carlos Guiamo
Columna Asiento 22 | S01E05 Hopi ciudadano ta na fabor di un cambio den nos sistema democratico cu lo duna Pueblo e poder pa eligi Parlamento y un (minister-)presidente den eleccionnan separa. Den e articulo aki lo presenta (en corto) un proposicion concreto pa eleccionnan separa, y lo…
DonnyRasmijn01
Parlamento & Gobernacion

Donny Rasmijn ta adverti contra nepotismo

Oct 27, 2017 Redaccion
Diahuebs dia 26 di oktober 2017 sr. Donny Rasmijn a haci uso di su ultimo oportunidad di hiba palabra como parlamentario den Parlamento, en todo caso pa awo, pa duna diferente advertencia. Nepotismo: Haci abuso di bo posicion y poder pa faborece famia y amigonan, especialmente door di…
JohanRemkes01
Parlamento & Gobernacion

Comision ta evalua cambionan den sistema parlamentario Hulandes

Oct 19, 2017 Redaccion
Na januari 2017 un comision Hulandes, Staatscommissie parlementair stelsel, a wordo forma pa investiga si mester trece cambio den e democracia parlamentario di Hulanda. Mientrastanto e comision a presenta un rapport riba e prome fase di nan investigacion, cual ta un ‘probleemverkenning’.…
171017 acuerdo di gobernacion mep por red
Parlamento & Gobernacion

MEP, POR y RED ta presenta nan puntonan di salida pa un programa di gobernacion

Oct 17, 2017 Redaccion
Dia 17 di oktober 2017 lidernan di partidonan MEP, POR y RED a presenta un acuerdo di formacion. E acuerdo aki ta delinea e puntonan di salida pa un posibel coalicion. E puntonan principal ta ‘bon gobernacion’, ‘finanzas publico balansa y duradero’, y ‘e ser humano central’. E acuerdo…
UrsellArends01
Entrevista

‘RAIZ lo hiba oposicion pafo di Parlamento a base di principio y vision’

Oct 08, 2017 Redaccion
No ta usual cu un partido cu no a logra asiento ta wordo considera como un di e ganadonan di eleccion. Den e caso di RAIZ, hopi ta considera nan resultado di 2.107 voto un victoria. Especialmente teniendo bista riba futuro. ArenaPoliti.co a aserca e lider di RAIZ, sr. Ursell Arends, pa…
171005 euros
Parlamento & Gobernacion

Transparencia den financiamento di partidonan politico Hulandes

Oct 04, 2017 Redaccion
Relaciona cu e eleccion parlamentario di Hulanda na maart 2017, partidonan politico Hulandes mester a entrega relatonan mustrando placa cu nan a haya (sponsors) y nan debenan. Tambe mester a entrega un relato di e placa cu candidatonan individual a ricibi. Esaki ta un obligacion segun e…
green light
Parlamento & Gobernacion

Luz Berde pa Geel cu Blauw?

Oct 01, 2017 Carlos Guiamo
No mas cu shete minister. Castigo minimo pa pedofiel. Drones, radar y helicopter pa vigila nos costanan. Ampliacion di e canasta basico. Elimina impuesto riba pensioen di biehes. Evalua legalisacion di uso medicinal di cannabis. Esakinan ta algun di varios punto cu partidonan MEP y POR…
ArieSwaen01
Reino

Ken ta informador Arie Swaen?

Oct 01, 2017 Bryan van Putten
Diabierna 29 di september a keda confirma oficialmente cu mr. Arie Swaen a wordo nombra como informador di e proximo gobierno. E informador ta e persona encarga cu investiga e opcionnan pa forma un gobierno despues di un eleccion. E ta wordo nombra pa gobernador (como representate di rey…