Perspectiva Independiente without background 001

ReD: Manifiesto relaciona cu acusacionnan di corupcion contra (ex-)ministernan di gabinete Mike Eman

{idkey=5747b0[url=https%3A%2F%2Farenapoliti.co%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F11-comunicado%2F6371-manifiesto-relaciona-cu-acusacionnan-di-corupcion-contra-ex-ministernan-di-gabinete-mike-eman%3FItemid%3D101][title=ReD%3A+Manifiesto+relaciona+cu+acusacionnan+di+corupcion+contra+%28ex-%29ministernan+di+gabinete+Mike+Eman][desc=]}
ReD logo 02Dia 1 di september 2017 candidatonan di partido ReD Democratico sr. Ricardo Croes y sr. Rudy Lampe, hunto cu sr. Jan de Ruijter a entrega e siguiente manifiesto na gobernador. E manifiesto ta pidi Hulanda pa interveni a base di articulo 43 di Statuut, relaciona cu acusacionnan di corupcion contra (ex-)ministernan di gabinete Mike Eman. 
Link manifesto: http://www.petitie24.nl/petitie/1180/nationaal-manifest-aruba-1-september-2017


NATIONAAL MANIFEST ARUBA, 1 SEPTEMBER 2017

GOED BESTUUR IS EEN MENSENRECHT
ARTIKEL 28 VAN DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS VAN 1948 BEPAALT DAT EENIEDER HET RECHT OP GOED BESTUUR HEEFT, OP MAATSCHAPPELIJKE ORDE, OP HET BEHOORLIJK EN DEUGDELIJK FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID EN OP BESTAANSVEILIGHEID (Joris Voorhoeve, hoogleraar Internationale Organisaties en Lector Internationale Vrede, Recht en Veiigheid Haagse Hogeschool, april 2013).

ARUBA ANNO 2017
OP ARUBA IS DAAR ANNO 2017 GEEN SPRAKE VAN: ZOWEL IN 2009 ALS IN 2013 HEEFT DE ARUBAANSE VOLKSPARTIJ (AVP) DE VERKIEZINGEN IN ARUBA GEWONNEN DOOR MIDDEL VAN KIEZERSBEDROG (afschaffing BBO, 50% reductie water- en elektriciteitstarieven en geen financiёle maatregelen tegen de bevolking om de schuldquota van Land Aruba te verminderen).
NA DE MISLEIDING VAN DE BEVOLKING ZIJN DE KABINETTEN
MIKE EMAN I EN II DOORGEGAAN OP DE INGESLAGEN WEG VAN MISLEIDING VAN ZOWEL DE ARUBAANSE BEVOLKING ALS NEDERLAND EN HET KONINKRIJK EN DAT HEEFT O.A. TOT DE VOLGENDE RESULTATEN GELEID:

· Een precaire sociale, economische, financiёle, morele, bestuurlijke en politieke noodsituatie
· Toenemend wanbeleid dat uitsluitend gericht is op ‘friends, family en sponsoren
· De totale ontwrichting van de economie zonder enige economische groei en zelfs een terugloop in het toerisme, Aruba’s hoofdbron van inkomsten en werkgelegenheid
· De totale ontwrichting van ‘s Lands financiёn met jaarlijkse begrotingstekorten en onhoudbare overheidsschulden waar de komende zeven kabinetten en twee generaties 28 jaar lang voor moeten betalen
· Voor de burgers niet op te brengen financiёle maatregelen en verhogingen van de water- en elektriciteitsrekeningen door puur wanbeleid, zie het hedgingcontract
· Toenemende werkloosheid, sociale problemen, armoede, criminaliteit en wanhoop onder de bevolking
· Toenemende fraude en corruptie bij de overheid, de ministers van het kabinet Mike Eman II, hun handlangers, familieleden en hun coördinatoren
· Toenemende contacten van de minister-president en zijn ministers met de onderwereld, maffia en misdadigers zoals
Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez (premier Eman),
Hugo ‘el Pollo’ Carvajal (ministers Eman en Dowers),
Johannus Span Ospino (ex-minister Oduber),
J.J. Rendón (premier Eman),
Agustin Arellano en Bernello Ajamil (ministers Eman en Visser),
Roberto Rincon (ministers Eman en De Meza)
· Het niet zelfstandig functioneren van het stempelparlement, de Sociaal Economische Raad (SER), de Raad van Advies (RvA), de Algemene Rekenkamer (AR), de Centrale Bank van Aruba (CAB), de Centrale Accountanstdienst (CAD), het Centraal Burau Statistiek (CBS), het Openbaar Ministerie (OM) en de trias politica, het departement van Financiёn, televisiestation TeleAruba en de omgekochte media, kranten en radiostations
· Verdragen en overeenkomsten met Nederland en het Koninkrijk die getekend maar nooit uitgevoerd worden zoals het

Samenwerkingsprotocol van 27 oktober 2011
Witte Donderdag-akkoord van 28 mei 2013
Financiёle protocol van 2 mei 2015

Negeren van uitermate serieuse waarschuwingen van het CAft, IMF, Fitch Rating en Standard’s and Poor om het overheidsapparaat grondig te herzien en om te stoppen met de foute filosofie van het stimuleren van de economie door investeringen in niet-rendabele projecten en buitenlandse werknemers, met geleend geld
· Aanklachten en verzoeken voor strafrechtelijk onderzoek naar maar liefst acht van de negen ministers van het kabinet Mike Eman II te weten: Paul Croes (werkvergunningen), Mike de Meza (hedging, belastingkwijtscheldingen), Michelle Hooijboer (InsureToStudy), Benny Sevinger (landuitgiften), Mike Eman (hedgingcontract), Otmar Oduber (Hard Rock-hotelproject), Alex Schwengle (hospitaal), Arthur Dowers (aanbestedingen)
· Een beangstigende toename in het aantal gevallen van fraude, corruptie, gesjoemel, gekonkel, onrechtmatige bevoordeling en schandalen te weten: Aruba is nummer één op de lijst van drugsgeldwitwassers van het Amerikaanse State Department; het uitbesteden van de Lotto aan de Bank of Canada; minister Otmar Oduber beschuldigd door zijn collega-minister van Justitie van drugsmokkel; frauduleuse aanbestedingen van de Green Corridor en Watty Vos Blvd; ontransparante, dubieuse overeenkomsten met CITGO en gunningen van zonnepanelen, windmolenparken, de Barcadera-haven; Setar-Gate; conflicten met alle schoolbesturen en leerkrachten; tot twee keer toe belediging van het instituut Gouverneur, de Koning, Nederland en het Koninkrijk; Aruba gedowngraded door Fitch, Standard’s and Poor, IMF etc.

KB, ARTIKEL 43 STATUUT EN CAFT
1.
NIET VOOR NIETS WERD DOOR DE RIJKSMINISTERRAAD OP 11 JULI 2014 BESLOTEN EEN KONKLIJK BESLUIT (KB) UIT TE VAARDIGEN INZAKE DE FINANCIËN EN BEGROTING VAN LAND ARUBA.
2.
NIET VOOR NIETS HEEFT AL HET BOVENSTAANDE UITEINDELIJK GELEID TOT HET VERZOEK VAN EEN GROOT AANTAL STICHTINGEN, VAKBONDEN EN BURGERORGANISATIES VAN 7 JANUARI 2015 AAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA EN DE KONINKRIJKSREGERING OM IN TE GRIJPEN OP ARUBA OP BASIS VAN DE WAARBORGFUNCTIE VAN ARTIKEL 43 VAN HET STATUUT VOOR HET KONKRIJK DER NEDERLANDEN INZAKE DE DEUGDELIJKHEID VAN BESTUUR EN DE RECHTSZEKERHEID OP ARUBA WAARBIJ HET AFTREDEN VAN DE REGERING MIKE EMAN II EN EEN WODC-ONDERZOEK NAAR DE FRAUDE EN CONTINUE INTEGRITEITSSCHENDINGEN ALS OPLOSSINGEN WERDEN VOORGEDRAGEN. OP 27 JULI 2015 WERD DAT VERZOEK HERHAALD EN OP 13 AUGUSTUS 2015 BEGON EEN HANDTEKENINGACTIE ONDER DE BEVOLKING WAARBIJ 7.069 BURGERS OFTEWEL 12.2 PROCENT VAN DE GELDIG UITGEBRACHTE STEMMEN IN 2013, ZICH UITSPRAKEN VOOR HET HOUDEN VAN EEN REFERENDUM OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DE REGERING MIKE EMAN II.

EENZELFDE VERZOEK VOOR INGRIJPEN DOOR DE KONINKRIJKSREGERING WERD GEDAAN OP 21 APRIL 2017 DOOR COMISHON SALBA ARUBA AAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA.

3.
NIET VOOR NIETS HEEFT NEDERLAND VIA DE
LANDSVERORDENING ARUBA FINANCIEEL TOEZICHT, DE INSTELLING VAN HET COLLEGE ARUBA FINANCIEEL TOEZICHT BEDONGEN DAT OP
2 SEPTEMBER 2015 BEGON MET HET TOEZICHT OP DE OVERHEIDSFINANCIËN VAN LAND ARUBA.

HET UITEINDELIJKE RESULTAAT
HELAAS HEEFT NIETS MAAR DAN OOK NIETS MOGEN BATEN. DE FINANCIËLE, ECONOMISCHE, SOCIALE, POLITIEKE, BESTUURLIJKE EN MORELE CRISIS EN CHAOS OP ARUBA WORDT MET DE WEEK, MET DE DAG, GROTER EN ERGER.
DE NATIONALE SCHULD VAN LAND ARUBA BELOOPT NU OVER DE
100 PROCENT VAN BBP; PREMIER EMAN KOMT GEEN ENKELE BELOFTE AAN DE BEVOLKING, NEDERLAND EN HET KONINKRIJK NA; ER KOMEN STEEDS MEER COÖRDINATOREN VAN MINSTERS BIJ, EN ER KOMEN DAGELIJKS NIEUWE SCHANDALEN BOVEN DE TAFEL VAN GROVE BEVOORDELING, EIGENBELANGENBELEID, WANBELEID, FRAUDE, CORRUPTIE EN AMBTELIJKE OMKOPING WAAR BELASTINGFRAUDE EN GELDWITWASSEN AAN VASTGEKOPPELD ZIJN.

DE VERKIEZINGEN VAN A.S. 22 SEPTEMBER
GOED BESTUUR IS EEN MENSENRECHT EN DE ARUBAANSE BURGERS HEBBEN HET ABSOLUTE RECHT OM VOLDOENDE TE WETEN OVER DE ANTECEDENTEN VAN DE KANDIDATEN OP DE POLITIEKE LIJSTEN.

DAT IS NU NIET HET GEVAL!
HET OPENBAAR MINISTERIE HEEFT NIET GENOEG BEVOEGDE JUSTITIONELE MEDEWERKERS OM HET AANTAL THANS BEKENDE GEVALLEN VAN ERNSTIGE AMBTELIJKE OMKOPING, FRAUDE, CORRUPTIE, BELASTINGONTDUIKING EN GELDWITWASSEN OP TIJD TE ONDERZOEKEN EN HET IS TEN ENE MALE VOLKOMEN ONVERANTWOORD OM ARUBAANSE BURGERS TE LATEN STEMMEN OP KANDIDATEN DIE OVER ENKELE MAANDEN OFFICIEEL BESCHULDIGD EN VERVOLGD WORDEN VOOR AMBTELIJKE OMKOPING, FRAUDE EN CORRUPTIE.

HET IS DE EXPLICIETE WENS VAN DE BEVOLKING VAN ARUBA OM OP
A.S. 22 SEPTEMBER HAAR WENS EN GRONDRECHTELIJKE RECHT OP DEUGDELIJK BESTUUR TE REALISEREN EN DOOR MIDDEL VAN DIT NATIONAAL MANIFEST TE EISEN DAT:

1: OP INGEDIENDE VERZOEKEN VOOR STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK TEGEN MINISTERS VAN HET KABINET MIKE EMAN II, EEN BESLISSING OM TE ONDERZOEKEN EN VERVOLGEN GENOMEN WORDT VÓÓR DE VERKIEZINGEN VAN 22 SEPTEMER 2017.

2: DANWEL ELKE ANDERE OPLOSSING, DIE DE BURGERS VAN ARUBA DE ABSOLUTE ZEKERHEID GEEFT DAT OP DE KANDIDATEN OP DE POLITIEKE LIJSTEN VAN PARTIJEN A.V.P. EN P.O.R. GEEN GEGRONDE VERDENKING RUST VAN ACTIEVE OF PASSIEVE AMBTELIJKE OMKOPING, FRAUDE, CORRUPTIE, BELASTINGONTDUIKING EN GELDWITWASSEN. E.E.A. INCLUSIEF EN ZO NODIG DE AANSTELLING DOOR DE GOUVERNEUR VAN EEN INTERIM-KABINET TOTDAT ER ABSOLUTE DUIDELIJKHEID IS OVER HET AL DAN NIET MINISTERIABEL ZIJN VAN DE BETROKKEN KANDIDATEN.

DIT NATIONALE MANIFEST WORDT AANGEBODEN AAN
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA ALS VERTEGENWOORDIGER VAN DE KONING
DE KONINKRIJKSREGERING
DE MINISTER-PRESIDENT VAN NEDERLAND
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
DE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND IN ARUBA

OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND OP 1 SEPTEMBER 2017 TE ORANJESTAD, ARUBA DOOR:

ORGANISATIES, POLITIEKE PARTIJEN, VAKBONDEN EN STICHTINGEN, ONDERTEKENAARS VAN HET VOORGAANDE 6 PAGINA’S TELLENDE NATIONAAL MANIFEST AANGEBODEN AAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA:

PARTIDO POLITICO RED DEMOCRATICO
VAKBOND S.C.C.A.
AMBTENAREN VAKBOND T.O.P.A.
VAKBOND S.T.A.
VAKBOND S.W.A.
STICHTING NOS TA ARUBA
PARTIDO POLITICO RAIZ
PARTIDO POLITICO UPP
PARTIDO POLITICO PPA
PARTIDO POLITICO CURPA
PARTIDO POLITICO MEP
COMISHON SALBA ARUBA
ACTIEGROEP ARUBIANONAN PREOCUPA
ACTIEGROEP GRUPO 7
RADIOSTATION TOP 95
RADIOSTATION BO GUIA 88.9 FM
OCHTENDKRANT SOLO DI PUEBLO
TELEVISIESTATION CANAL 22

Expresionnan haci den e articulo aki no necesariamente ta refleha opinion di ArenaPoliti.co

Igmar Reyes: E prijs di desigualdad

Ultimamente, si tin un topico economico cu su fundeshi ta wordo sacudi, ta e topico riba desigualdad. Pa largo tempo teorianan y modelonan economico riba reparticion di entrada y rikesa tabata sali for di punto di bista cu capitalismo ta bon pa tur hende, desigualdad ta bon pa crecemento economico…
A22 yabi

E Yabi di Exito pa Gabinete Wever-Croes I

Columna Asiento 22 | S01E06 E proceso di formacion entre partidonan MEP, POR y RED a haci cu gabinete Wever-Croes I ta inicia cu varios strike. Pero wega no a caba. Lesa pakico e coalion ta cuminsa cu un deficit di credibilidad, y kico ta e yabi di exito principal pa gabinete Wever-Croes I. Ocho…
A22 Bestuurskantoor

7 motibo pa laga Pueblo eligi su Gabinete

Columna Asiento 22 | S01E05 Hopi ciudadano ta na fabor di un cambio den nos sistema democratico cu lo duna Pueblo e poder pa eligi Parlamento y un (minister-)presidente den eleccionnan separa. Den e articulo aki lo presenta (en corto) un proposicion concreto pa eleccionnan separa, y lo compara…
DonnyRasmijn01

Donny Rasmijn ta adverti contra nepotismo

Diahuebs dia 26 di oktober 2017 sr. Donny Rasmijn a haci uso di su ultimo oportunidad di hiba palabra como parlamentario den Parlamento, en todo caso pa awo, pa duna diferente advertencia. Nepotismo: Haci abuso di bo posicion y poder pa faborece famia y amigonan, especialmente door di duna nan…
JohanRemkes01

Comision ta evalua cambionan den sistema parlamentario Hulandes

Na januari 2017 un comision Hulandes, Staatscommissie parlementair stelsel, a wordo forma pa investiga si mester trece cambio den e democracia parlamentario di Hulanda. Mientrastanto e comision a presenta un rapport riba e prome fase di nan investigacion, cual ta un ‘probleemverkenning’. E comision…
171017 acuerdo di gobernacion mep por red

MEP, POR y RED ta presenta nan puntonan di salida pa un programa di gobernacion

Dia 17 di oktober 2017 lidernan di partidonan MEP, POR y RED a presenta un acuerdo di formacion. E acuerdo aki ta delinea e puntonan di salida pa un posibel coalicion. E puntonan principal ta ‘bon gobernacion’, ‘finanzas publico balansa y duradero’, y ‘e ser humano central’. E acuerdo tambe ta…
UrsellArends01

‘RAIZ lo hiba oposicion pafo di Parlamento a base di principio y vision’

No ta usual cu un partido cu no a logra asiento ta wordo considera como un di e ganadonan di eleccion. Den e caso di RAIZ, hopi ta considera nan resultado di 2.107 voto un victoria. Especialmente teniendo bista riba futuro. ArenaPoliti.co a aserca e lider di RAIZ, sr. Ursell Arends, pa haci…
171005 euros

Transparencia den financiamento di partidonan politico Hulandes

Relaciona cu e eleccion parlamentario di Hulanda na maart 2017, partidonan politico Hulandes mester a entrega relatonan mustrando placa cu nan a haya (sponsors) y nan debenan. Tambe mester a entrega un relato di e placa cu candidatonan individual a ricibi. Esaki ta un obligacion segun e ley di…
green light

Luz Berde pa Geel cu Blauw?

No mas cu shete minister. Castigo minimo pa pedofiel. Drones, radar y helicopter pa vigila nos costanan. Ampliacion di e canasta basico. Elimina impuesto riba pensioen di biehes. Evalua legalisacion di uso medicinal di cannabis. Esakinan ta algun di varios punto cu partidonan MEP y POR tin en…
ArieSwaen01

Ken ta informador Arie Swaen?

Diabierna 29 di september a keda confirma oficialmente cu mr. Arie Swaen a wordo nombra como informador di e proximo gobierno. E informador ta e persona encarga cu investiga e opcionnan pa forma un gobierno despues di un eleccion. E ta wordo nombra pa gobernador (como representate di rey y gobierno…
170928 formacion di gobierno

Ki opcionnan tin pa formacion di un gabinete nobo?

E resultado di eleccion ta presenta un dilema pa e partidonan envolvi. Ken tin cu traha cu ken, y den ki forma? Tin diferente manera pa forma un gabinete pero ningun gabinete por wordo forma sin cu parlamento permiti su formacion. Por ehempel, si un gabinete por conta riba sosten di un mayoria den…
170924 Aruba lo tin su promer minister presidente femenino 01

Aruba lo tin su prome minister presidente femenino?

Aruba pronto lo tin su prome minister presidente femenino? Nos Reino a conoce varios minister presidente femenino. E gran mayoria di minister presidente femenino tabata lider di Antiyas Hulandes. Tin indicacion ta mustra cu awo Aruba pronto tambe lo bay tin un hende muhe como minister presidente.…
Pueblo

Igmar Reyes: E prijs di desigualdad

Dec 31, 2017 Igmar Reyes
Ultimamente, si tin un topico economico cu su fundeshi ta wordo sacudi, ta e topico riba desigualdad. Pa largo tempo teorianan y modelonan economico riba reparticion di entrada y rikesa tabata sali for di punto di bista cu capitalismo ta bon pa tur hende, desigualdad ta bon pa crecemento…
A22 yabi
Columna

E Yabi di Exito pa Gabinete Wever-Croes I

Nov 19, 2017 Carlos Guiamo
Columna Asiento 22 | S01E06 E proceso di formacion entre partidonan MEP, POR y RED a haci cu gabinete Wever-Croes I ta inicia cu varios strike. Pero wega no a caba. Lesa pakico e coalion ta cuminsa cu un deficit di credibilidad, y kico ta e yabi di exito principal pa gabinete Wever-Croes…
A22 Bestuurskantoor
Columna

7 motibo pa laga Pueblo eligi su Gabinete

Nov 05, 2017 Carlos Guiamo
Columna Asiento 22 | S01E05 Hopi ciudadano ta na fabor di un cambio den nos sistema democratico cu lo duna Pueblo e poder pa eligi Parlamento y un (minister-)presidente den eleccionnan separa. Den e articulo aki lo presenta (en corto) un proposicion concreto pa eleccionnan separa, y lo…
DonnyRasmijn01
Parlamento & Gobernacion

Donny Rasmijn ta adverti contra nepotismo

Oct 27, 2017 Redaccion
Diahuebs dia 26 di oktober 2017 sr. Donny Rasmijn a haci uso di su ultimo oportunidad di hiba palabra como parlamentario den Parlamento, en todo caso pa awo, pa duna diferente advertencia. Nepotismo: Haci abuso di bo posicion y poder pa faborece famia y amigonan, especialmente door di…
JohanRemkes01
Parlamento & Gobernacion

Comision ta evalua cambionan den sistema parlamentario Hulandes

Oct 19, 2017 Redaccion
Na januari 2017 un comision Hulandes, Staatscommissie parlementair stelsel, a wordo forma pa investiga si mester trece cambio den e democracia parlamentario di Hulanda. Mientrastanto e comision a presenta un rapport riba e prome fase di nan investigacion, cual ta un ‘probleemverkenning’.…
171017 acuerdo di gobernacion mep por red
Parlamento & Gobernacion

MEP, POR y RED ta presenta nan puntonan di salida pa un programa di gobernacion

Oct 17, 2017 Redaccion
Dia 17 di oktober 2017 lidernan di partidonan MEP, POR y RED a presenta un acuerdo di formacion. E acuerdo aki ta delinea e puntonan di salida pa un posibel coalicion. E puntonan principal ta ‘bon gobernacion’, ‘finanzas publico balansa y duradero’, y ‘e ser humano central’. E acuerdo…
UrsellArends01
Entrevista

‘RAIZ lo hiba oposicion pafo di Parlamento a base di principio y vision’

Oct 08, 2017 Redaccion
No ta usual cu un partido cu no a logra asiento ta wordo considera como un di e ganadonan di eleccion. Den e caso di RAIZ, hopi ta considera nan resultado di 2.107 voto un victoria. Especialmente teniendo bista riba futuro. ArenaPoliti.co a aserca e lider di RAIZ, sr. Ursell Arends, pa…
171005 euros
Parlamento & Gobernacion

Transparencia den financiamento di partidonan politico Hulandes

Oct 04, 2017 Redaccion
Relaciona cu e eleccion parlamentario di Hulanda na maart 2017, partidonan politico Hulandes mester a entrega relatonan mustrando placa cu nan a haya (sponsors) y nan debenan. Tambe mester a entrega un relato di e placa cu candidatonan individual a ricibi. Esaki ta un obligacion segun e…
green light
Parlamento & Gobernacion

Luz Berde pa Geel cu Blauw?

Oct 01, 2017 Carlos Guiamo
No mas cu shete minister. Castigo minimo pa pedofiel. Drones, radar y helicopter pa vigila nos costanan. Ampliacion di e canasta basico. Elimina impuesto riba pensioen di biehes. Evalua legalisacion di uso medicinal di cannabis. Esakinan ta algun di varios punto cu partidonan MEP y POR…
ArieSwaen01
Reino

Ken ta informador Arie Swaen?

Oct 01, 2017 Bryan van Putten
Diabierna 29 di september a keda confirma oficialmente cu mr. Arie Swaen a wordo nombra como informador di e proximo gobierno. E informador ta e persona encarga cu investiga e opcionnan pa forma un gobierno despues di un eleccion. E ta wordo nombra pa gobernador (como representate di rey…